Tuesday, September 12, 2017

12 months of the year
No comments:

Post a Comment

Դու անցորդի պես

Դու անցորդի պես Առաջադրանքներ. ինչպես ես հասկանում այս արտահայտությունները. Ազա՛տ հայացքով նայի՛ր ամենին… Իմ կարծիքով պետք չէ ամե...