Tuesday, September 12, 2017

12 months of the year
No comments:

Post a Comment

Երրորդ գլուխ

Երրորդ գլուխ, առաջադրանքներ. Բացատրիր բառերը բառարանի օգնությամբ. սողոսկել, սլանալ, նպաստել, սևեռուն, հեգնաբար, կկոցել, խարդախ, խոժոռել,...